Tisková konference Smart Region Jižní Čechy

Tisková konference Smart Region Jižní Čechy

Dovolujeme si Vás informovat o plánované tiskové konferenci k tématu Smart Region Jižní Čechy, jejímž záměrem bude představení této iniciativy spolu s příklady řešení Smart Region Jižní Čechy.

Obrázek odebrán.

Jižní Čechy mají ambici stát se „chytrým regionem“

Smart region Jižní Čechy má statut komise, jako poradního orgánu Rady Jihočeského kraje. Jde o pracovní skupinu, jejíž cílem je koordinace a rozvoj Smart City konceptů v Jihočeském kraji. Snaží se o vytvoření strategického konsorcia klíčových partnerů, analýzu klíčových oblastí regionu pro rozvoj Smart City a vytvoření koncepčního a technologického prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů, formovaných na základě společné strategie a v synergii všech zapojených partnerů.

 

„Jihočeský kraj vnímá koncept Chytrých měst jako správný směr pro další rozvoj měst a obcí, ale i regionu samotného. Chceme na základě zkušeností jednotlivých aktérů nejen zpřístupnit chytrá řešení i ostatním obcím v kraji, ale koncepčně a celokrajsky řešit taková témata, jako je například dopravní obslužnost, oblast energetiky či odpadového hospodářství na úrovni kraje. Novinkou a zcela unikátní v rámci České republiky je pracovní skupina, složená z odborníků z různých oblastí, kterou si Jihočeský kraj zvolil jako poradní orgán Rady Jihočeského kraje. Komise je právě tou platformou, která se intenzivně zabývá tématem chytrých řešení využitelných pro města, obce, ale i další regionální instituce. Z pohledu našeho přístupu k této tematice je také důležitý rozvoj spolupráce s ostatními regiony v České republice, ale i přeshraničně v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava.”

Ing. Jaromír Slíva, MBA

náměstek hejtmana Jihočeského kraje

 

Iniciativy Smart Cities jsou chytrým nástrojem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, zlepšení životního prostředí a možnost získání finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Nabízí příležitost technologického rozvoje nejen měst samotných, ale i kraje a orientaci na oblasti s vyšší přidanou hodnotou. Vzájemná spolupráce na rozvoji technologií v oblasti Smart City s městy může být klíčová pro vytvoření konceptu, který bude možné replikovat úspěšné inovativní projekty v dalších městech regionu a koncepčně uchopit rozvoj měst tak, aby se zvyšovala synergie aktivit v jednotlivých městech a především, aby byla řešení systémová z pohledu rozvoje kraje a spolupráce s přilehlými regiony.

 

„Z diskuzí odborníků v rámci pracovních skupin Komise Smart region Jižní Čechy například vyplývá, že jsou jednotlivé aktivity realizované v rámci rozvoje elektromobility v kraji zcela spontánní a neřízené. Absence sjednocující strategie může v budoucnu přinést velká rizika v nekompatibilitě jednotlivých systémů, právní problémy při provozování dobíjecí infrastruktury, nekoncepční zásahy do dopravní strategie kraje a ve výsledku nízkou kvalitu služeb pro uživatele. Komise proto doporučila Radě kraje, zvážit možnost přípravy studie, na jejíž přípravě by se podílely všechny dotčené organizace ve spolupráci s odborníky v oboru elektromobility, a která by přinesla jasný koncept rozvoje a udržitelnosti v této oblasti a mimo jiné navrhla řešení dobíjecí infrastruktury na území kraje určené pro širokou podporu elektromobilních dopravních prostředků.“

Radovan Polanský  

Výkonný ředitel Czech Smart City Cluster

 

Pilotní projekt Smart Village

Více než 64 % obyvatel kraje žije ve městech. V rámci ČR má Jihočeský kraj nadprůměrný počet malých obcí. Největší zastoupení mají obce do 500 obyvatel. V obcích nad 10 000 obyvatel žije jen něco přes 36 % obyvatel oproti republikovému průměru 52 %. Nejenom díky těmto statistikám doporučily pracovní skupiny, aby se kraj zabýval tématem, jak využít stávající trendy rozvoje chytrých měst v malých městech. Vznikl díky tomu záměr vytvoření pilotního projektu Smart Village. V rámci tohoto projektu dochází k vytipování lokalit, ve kterých bude realizováno několik projektů zaměřených na energetické úspory, čistou mobilitu, dopravu a podporu cestovního ruchu s důrazem na způsob řízení projektů, ekonomický model a celkovou udržitelnost projektů. V letošním roce dojde k výběru pilotního města a přípravě projektových záměrů.

 

Sběr nápadů prostřednictvím webu smart-region.cz

V minulém týdnu byla otevřená webová stránka Komise Smart region Jižní Čechy, kterou najdete na adrese www.smart-region.cz a která kromě základních informacích o práci uspořádání a práci komise obsahuje formulář pro sběr nápadů a námětů. Prostřednictvím webových stránek mohou samotní občané i právnické subjekty předkládat své záměry, nápady nebo konkrétní řešení, která by mohla přispět k rozvoji kraje v rámci myšlenek Smart regionu Jižní Čechy. Předloženými nápady se bude zabývat komise, která je zhodnotí a případně navrhne Radě kraje k realizaci.

 

Možnost zapojení do pracovních skupiny

Komise Smart region Jižní Čechy je otevřenou pracovní platformou, která má zájem o spolupráci se všemi subjekty, které mohou přispět k rozvoji témat, kterými se zabývají jednotlivé pracovní skupiny: Oblast čistá mobilita, Oblast Energetických úspor, Oblast Data a Oblast Doprava. V případě zájmu o spolupráci v některých pracovních skupinách můžou zájemci kontaktovat tajemníka komise, který bude zájemce kontaktovat a domluví další kroky.