Čistá mobilita2

Doprava emitující rizikové látky a hluk je v současnosti hlavním rizikovým faktorem zhoršování kvality života obyvatel v městech, kde je dnes soustředěna většina populace. Emise z dopravy (z naftových a benzinových motorů) zásadní měrou ovlivňují nepříznivou imisní situaci ve velkých a středních městech a dokonce v celých regionech. Dochází k častému překračování imisních limitů pro zdravotně škodlivé látky.

Hlavním cílem čisté mobility by mělo být především snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, kterými jsou zejména rizikové emise prachových mikročástic menších než 10 mikrometrů, tzv. PM10, částice PM2,5, dále polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, aldehydy, oxidy dusíku, prekurzory ozónu, těžké kovy a prach. Dle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2012 v ČR expozice suspendovaným částicím PM10 podílela na cca 5 500 předčasných úmrtích. Fatální a zdravotní důsledky rizikových emisí jsou překvapivě násobně vyšší než z dopravních nehod.

Tématické okruhy, které aktuálně řeší pracovní skupina

  • Rozvoj infrastruktury pro e-mobilitu
  • Rozvoj půjčoven elektro kol / skútrů, podpora cestovního ruchu
  • Podpora rozvoje elektrobusů
  • Podpora CNG dopravy